کدام جاده ، ...

                     كدام راه ، ...

                                        كدام  پلّه ، ...

                                                            كدام  نگاه ...

                             مرا می رساند به آسمان آبی تو ...

                                                                              ای آفتاب هشتم ...