ما کفتران  روح پریزادی نمی خواهیم/جز صحن گوهرشا دتان شادی نمی خواهیم
عمری ست که روی گنبدت بالا نشین هستیم/جایی به جز این خانه که دادی نمی خواهیم

 برای دیدن بقیه روی ادامه ی مطلب کلیک کنید
دل را گر فتار این صحن ها کردیم/ در صحن ازادی هم ازادی نمی خواهیم
با دانه ها ی حضرتی تا پر در اوردیم/ از دانه ها دیگ ر امدادی نمی خواهیم
 عشق حقیقی بین ما و حضرت اقاست /افسانه ی شیرین و فر هادی نمی خواهیم
 


  شاعر عارفه دهقانی 
برچسب ها :
عشق حقیقی ,