بــ ه واژه ی « رضـــا » کــ ه مـی رسَــم ;

انگــــار هـمـــه ی خـــوبـی هـــا و مـهــربـانـی هـــا ,

یـک جــا جـمـع شـده بـاشــد !

مــَ ن مـیـمــانـَم ...

و

خــَروار خــَروار امـیـدی کـــ ه بــ ه مـَن مـیـرسـد...