السلام علیک یا مولی الرئوف .السلام علیک یا قریب القربا

خودم را می سپارم به این آغوش و سیر می گریم 

با خود فکر می کنم اینجا چه قدر صاحبخانه ها مهربانند.

وقتی جان در قفس تن دچار تنگی نفس می شود .
 وقتی سلسله اعصاب خداپرستی و یاد از معاد از کار می افتد
 وحس وحیات خود را از دست می دهند.
 وقتی چهره روح در اثر تکرار گناهان زشت میشود
 تنها شفاخانه توست که جان بیمار را درمان میکند
 تنها داروی توست که تشنج روح وافسردگی روان را برطرف ساخته
 برای ماه رمضان بد می شود!

ببخش مرا تا نگویند

رمضان هم

دردش را

دوا نکرد!