« یا علی بن موسـی الرضـا علیـه السلام »

اذن دخـول که میخوانم دلـم میـلرزد.
أ أدخل یا حـجة الله : ای حجـت خـدا ، آیا وارد شـوم؟

مبـادا بـگوید نـه نیا ...

که بـرونِ دَر چـه کردی کـه درون خـانه آیی؟؟