گاه از درد
گاه از شوق..
برای آسمان اما چه فرقی میکند,دل پر ابرها برای چیست؟؟
هوای حرم تو همیشه بارانیست..