دلم یک بچه اهوی نجیب است

که از مهر و نوازش بی نصیب است

به سویت آمده،تنها و خسته

دلم ای ضامن آهو،غریب است