قربون کبوتر های حرمت

                                          آقا جون امام رضا

                                       که رسم مهمون نوازی

                                         رو از خودت آموختند .