قلبی شکست و دور و برش را خدا گرفت
نقاره می زنند و مریضی شفا گرفت
خورشیدی امد و به ضریح تو سجده کرد 
اینجا زمین خودش روشنا گرفتاز این طرف فرشته ای از اسمان رسید
پروانه وار گشت و سلام مرا گرفت
 زیر پرش نهاد و به سمت خدا پرید
تقدیم حق گرفت و خودش ارتقا گرفت
دارم به سمت پنجره فولاد میروم 
جایی که دلی شکست و مریضی شفا گرفت
التماس دعا