به این باور رسیده ام  
که وقتی
تو از یادم می روی دنیا  
روی سرم خراب می شود!....
به سلیمان جهان از طرف مور
سلام................................
برچسب ها :
مور ,  سلیمان ,  جهان ,  دنیا ,  خراب ,