بعد از رکوع و سجده و بعد از قیام از دور             
                     هر شب دو زانو می زنم با احترام از دور 
                        دستی به روی سینه و دستی به روی تو
                          روی لبم گل می کند : اقا سلام از دور