به تو کل نام اعظم اسمت.....


                                                                  

عاشقانت همه نامی و نشانی دارند انکه در عشق تو بی نام و نشان است منـــــــــــم

اینکه میخوانمت از دور دلیلش این است

دل ما نازک و ابیات شما سنگین است

پ.ن:بازهم خیال شما مرا برداشت
 تا کجا میبرد مرا خدا میداند