دلم بهانه تو را میگیرد 


یا ضامن آهو 


نمیدانم بهانه ها دلگیرند 


                                   یا دلها بهانه گیرند !!!