هرچه بگویی و بشنوی،باز چیزی هست که باقی مانده باشد برای گفتن و برای شنیدن .همیشه چیزی هست که باقی بماند.
اینجا وقت همین حرف های فرورفته درعمق دستهاست ،وقت همین حرف های فرورفته درعمق جان.می ایستی و می نشینی ،می بینی ،می شنوی طراوت سکوت غوغا میکند چشم ها رونق میگیرد چیزی میان ایینه می دود دستی میان روشنی میرقصد تمام شهر ساکت میشود ،تمـــــــــام جهان ساکت میشود ،تمام کلمات ،تمام حرف ها
و اما زمان هم  هه ... در درون خودش ترک میخورد و هزار تکه ی روشن میپاشد روی صحن و سرا .اینجا وقت همین های گفتن است وقت همین های دست ،همین های کلمه ،همین های زمان ،اینجا وقت صحن وسراست . وقت همیــــــــــــن جای روشن

این مطلب قشنگ :برگرفته از کتاب اینجای روشن
برچسب ها :
امام رضا ,  روشن ,  حرم امام رضا ,  مشهد ,  چشم ,  جهان ,