میزبان حساب همه چیزرا کرده است.

آن قدرهست که بی نصیب نمانی؛

توآنقدرکه قدرش رامی دانی بردار...

 نوشته :اقای علی اکبر بقایی