رفته بودم حرم...

وارد صحن که شدم

آنتن موبایلم پرید

تازه فهمیدم که

مشترک مورد نظرم

فقط توییـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ای نگار من...